ในยุคที่ระบบ IT มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ในการบริหารจัดการของทุก ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ บทบาทหน้าที่ของ “System Administrator” หรือ ผู้ดูแลและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านระบบ Hardware และ Software กลายเป็นบุคลากรสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่าย เชื่อมต่อการทำงานของหน่วยงานทุก ๆ หน่วยงานเข้าด้วยกัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

System Administrator ตำแหน่งสำคัญผู้ดูแลทุกระบบ

System Administratorมีหน้าที่บริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร ที่คอยดูแลและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับหน่วยงานหรือโครงการ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะมีหน้าที่ติดตั้ง ตอบคำถาม ดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวางแผนงาน การดูแล ควบคุมโครงการที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ อาจต้องทำหน้าที่โปรแกรมเมอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม รวมถึงการสอนการใช้งานต่อผู้ใช้ทั่วไป ดังนั้นงานตำแหน่งนี้จึงต้องทำทุกอย่างเกี่ยวกับ ระบบ IT ในองค์กร รวมตั้งแต่ server AD, DNS, DHCP, MAIL, File,  Printer, Router, internet link, switch, vlan, wan และอื่น ๆ ทุกอย่าง

จากขอบเขตความรับผิดชอบของงานทำให้งานตำแหน่งนี้ต้องมีความรู้ด้าน Operating System หรือ OS ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกันยังต้องอัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ดังนั้นผู้ที่จะทำงานตำแหน่งนี้ได้ จึงต้องมีคุณสมบัติหรือมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาระบบให้มีความปลอดภัย สามารถทำงานได้ตามปกติ และต้องทำ report performance ของ server ทำแบคอัพ network monitoring ตรวจสอบความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับระบบได้  

ต้องติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ application ต่าง ๆ รวมทั้ง patch และปรับแต่งระบบตามความต้องการขององค์กร แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับระบบและ support user โดยควรจะมีความรู้ใน 5 เรื่อง ดังนี้

  • เชี่ยวชาญระบบปฏิบัติการLinux Serverเนื่องจากในบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ไม่ได้ใช้ Windows Server อย่างเดียวแต่อาจจะมี Linux Server ที่เป็นระดับ Enterprise อย่าง RedHat Enterprise Linux Server ที่ในปัจจุบันก็ใช้กันมากมายและหลากหลาย
  • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีเพราะภาษาที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์นั้น เกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
  • มีความรู้Technology Virtualizationเพราะในปัจจุบันกว่า 95 % ของบริษัทขนาดใหญ่ใช้งาน Virtualization กันเกือบทั้งหมด เนื่องจาก Virtualization มีข้อดีในการช่วยประหยัดทรัพยากรของ Server
  • เข้าใจการทำงานระบบNetwork เพราะในหลายๆบริษัท System Administrator อาจต้องทำหน้าที่ Network Administrator ร่วมไปด้วย
  • ต้องรู้ระบบDocker Systemซึ่งจะช่วยให้ ซึ่งจะเข้ามาช่วยพัฒนาโปรแกรมหรือภาษาต่างๆได้เร็วขึ้น หากคนที่ทำงานตำแหน่งนี้มีความรู้และทักษะในส่วนนี้จะสามารถดูแลรับผิดชอบทั้ง System และ Programing ได้ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับการพิจารณา ให้ทำหน้าที่เป้นตำแหน่งนี้อีกด้วย

Leave a Reply